Algemenevoorwaarden

1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Cliënt en Prettig Besparen terzake de bevoegdheid van Prettig Besparen om de belangen van Cliënt te behartigen.
Cliënt: natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de Dienstverlening van Prettig Besparen.
Machtiging: de bevoegdheid die de Cliënt verleent aan Prettig Besparen voor het sluiten en opzeggen van overeenkomsten met uitgevers, providers en energie aanbieders, zoals nader omschreven in art. 6.
Dienstverlening: betreft het bemiddelen door Prettig Besparen namens de Cliënt om zodoende korting te realiseren op lopende abonnementen.

2. Toepassing

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Prettig Besparen gedane adviezen en gesloten Overeenkomsten waarbij Prettig Besparen zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de Cliënt verwijst bij het sluiten van de Overeenkomst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Prettig Besparen schriftelijk zijn aanvaard.
2.2 Indien een Cliënt tijdens het online registratieproces op de knop “verstuur aanvraag” drukt -of een vergelijkbare button- gaat de Cliënt daarmee zonder wijzigingen akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden.
2.3 Het afgeven van een Machtiging houdt tevens in het akkoord van de Cliënt met deze Voorwaarden.
2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden binden Prettig Besparen slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Prettig Besparen en de Cliënt zijn overeengekomen. Indien een of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden niet bindend, afdwingbaar of geldig zijn,  blijven de andere bepalingen van deze overeenkomst geldig en bindend. In dat geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over alternatieve bepalingen welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.

3. Voorwerp van de overeenkomst

3.1 Prettig Besparen zal ten behoeve van de Cliënt bemiddelen met de uitgevers, providers en energie aanbieders van Cliënt teneinde zo gunstig mogelijke aanbiedingen door deze aanbieders te doen verzorgen. Prettig Besparen heeft daartoe een inspanningsverplichting maar nooit een resultaatverplichting. Op de website www.prettigbesparen.nl genoemde prijzen en kortingen zijn gebaseerd op eerdere bemiddelingen en dienen ter indicatie. Uitgevers, providers en energie aanbieders kunnen hun aanbiedingen wijzigen dan wel besluiten om een aanbieding niet te verlenen.
3.2 Indien een Machtiging is verleend, kan Prettig Besparen zelfstandig, namens en voor rekening van de Cliënt, overeenkomsten met de uitgevers, providers en energie aanbieders aangaan en of opzeggen.

4. Verplichtingen van de Cliënt

4.1 Cliënt gaat ermee akkoord dat:
a. zij bij aanmelding voor de Dienstverlening steeds alle velden (bij het aanmelden via internet of anderszins) volledig en correct invult
b. zij veranderingen in persoonlijke gegevens tijdig doorgeeft aan Prettig Besparen
c. alleen zij verantwoordelijk is voor de correcte nakoming van de overeenkomsten die Prettig Besparen namens Cliënt met uitgevers, providers en energie aanbieders sluit
d. zij de dienstverlening van Prettig Besparen niet zullen gebruiken voor ongepaste, onrechtmatige, of verboden doeleinden
e. Prettig Besparen namens Cliënt gegevens opvraagt en raadpleegt bij de uitgevers, providers en energie aanbieders, en waar nodig correctie of wijziging van die gegevens bewerkstelligt, bijvoorbeeld het wijziging van betalingstermijnen.
4.2 Cliënten zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet-nakoming van genoemde verplichtingen.
4.3 Cliënten ontvangen gratis mailings en nieuwsbrieven van Prettig Besparen. Een Cliënt kan zich te allen tijde afmelden voor de ontvangst daarvan.

5. Verplichtingen van Prettig Besparen

5.1 Prettig Besparen zal de gegevens van en omtrent de Cliënt alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de de uitoefening van haar Dienstverlening. Prettig Besparen zal dergelijke gegevens niet aan derde overdragen, anders dan aan partijen die deze gegevens nodig hebben in het kader van de Dienstverlening, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.
5.2 Prettig Besparen zal zich naar beste vermogen inspannen om korting te realiseren voor haar Cliënten. Daartoe zal Prettig Besparen namens haar Cliënten overeenkomsten aangaan en opzeggen met uitgevers, providers en energie aanbieders.

6. Machtiging

6.1 Met het sluiten van de Overeenkomst geeft de Cliënt aan Prettig Besparen de Machtiging om in naam van en voor rekening en risico van de Cliënt te handelen. Deze machtiging loopt tot wederopzegging en geeft Prettig Besparen de bevoegdheid om:
a. voor rekening en risico van de Cliënt duurovereenkomst(en) te sluiten met de uitgevers, providers en energie aanbieders, voor een periode van maximaal drie jaren, dan wel overeenkomsten met deze partijen op te zeggen.
b. een eventueel verschuldigde commissie, voor de Dienstverlening van Prettig Besparen, middels automatische incasso bij de Cliënt in rekening te brengen.
6.2 De Machtiging kan kosteloos en direct worden opgezegd. Intrekking van de machtiging heeft geen invloed op overeenkomsten die Prettig Besparen namens de Cliënt is aangegaan vóór het moment dat de intrekking van de Machtiging Prettig Besparen heeft bereikt.
6.3 De Machtiging eindigt in ieder geval op het moment dat de Dienstverlening van Prettig Besparen, om welke reden dan ook, eindigt.

7. Herroepingsrecht

7.1 De Cliënt kan de Overeenkomst betreffende de Dienstverlening van Prettig Besparen gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Prettig Besparen mag de Cliënt vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
7.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
7.3 Indien de Cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Prettig Besparen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Cliënt.
7.4 Indien Prettig Besparen een melding van herroeping door de Cliënt ontvangt, stuurt deze na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8. Onafhankelijke partijen

8.1 Prettig Besparen treedt op als onafhankelijk intermediair en behartigt zodoende de belangen van haar Cliënten. Prettig Besparen is geen partij bij de overeenkomst tussen Cliënten en de uitgevers, providers en energie aanbieders, ook niet indien een overeenkomst wordt gesloten door Prettig Besparen op basis van de Machtiging. Prettig Besparen heeft geen controle over de kwaliteit van de dienstverlening door de uitgever, providers en energie maatschappijen. Derhalve kan Prettig Besparen niet instaan voor de kwaliteit van die dienstverlening, de nakoming van de overeenkomst en de bekwaamheid of gegoedheid van betrokken partijen.
8.2 Prettig Besparen en haar Cliënten zijn ten opzichte van elkaar onafhankelijke partijen; er is (bijvoorbeeld) geen sprake van een agentschap, samenwerkingsverband of arbeidsrelatie.

9. Honorarium

9.1 Prettig Besparen heeft recht op een vergoeding voor haar Dienstverlening. Voor de bemiddeling met providers en uitgevers bedraagt de vergoeding 30% excl. btw van de gerealiseerde korting. De korting is het verschil tussen het actie- en reguliere tarief van het abonnement. Voor het bemiddelen met de energie maatschappij – is in tegenstelling tot de bemiddeling met uitgevers en providers – een vaste vergoeding per verlenging en of overstap verschuldigd.
9.2 De vergoeding is verschuldigd op het moment dat de besparing is vastgelegd bij de uitgever, provider of energie aanbieder. Prettig Besparen zal uiterlijk twee weken na het informeren van de Cliënt overgaan tot het versturen van een automatische incasso ter hoogte van de verschuldigde vergoeding.
9.3 Prettig Besparen heeft een doorlopende incasso bevoegdheid om een verschuldigde vergoeding te innen. Indien Cliënt het niet eens is met een afschrijving kan deze binnen acht weken aan zijn bank verzoeken het bedrag te storneren. In dat geval dient Cliënt tevens zijn bezwaren kenbaar te maken aan Prettig Besparen.
9.4 Indien Prettig Besparen een vergoeding heeft ontvangen doch de overeenkomst tussen Cliënt en uitgever of provider wordt tussentijds opgezegd wegens verhuizing, ziekte of overlijden, heeft de Cliënt recht op restitutie van de onverschuldigde betaalde vergoeding. Het terug te betalen bedrag wordt pro-rata vastgesteld.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald, is iedere aansprakelijkheid van Prettig Besparen voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de Dienstverlening, uitgesloten.
10.2 Prettig Besparen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die wordt veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid of opzet in de uitoefening van haar verplichtingen zoals opgenomen in de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Prettig Besparen voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade of verlies van goodwill, is uitgesloten.
10.4 Iedere aansprakelijkheid van Prettig Besparen voor handelingen en nalaten van uitgevers, providers, energie maatschappijen of derde partijen, die zijn ingehuurd of gecontracteerd door Prettig Besparen, is uitgesloten.
10.5 Iedere aansprakelijkheid van Prettig Besparen voor het gebruik van of het vertrouwen op informatie die beschikbaar is gesteld op de website van Prettig Besparen, is uitgesloten.
10.6 Indien op Prettig Besparen enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze gelimiteerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Prettig Besparen wordt uitgekeerd.
10.7 Prettig Besparen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen, logische bommen, trojaanse paarden en andere programma’s of bestanden, die via de website of het gebruik van de Dienstverlening of op enige andere wijze worden ontvangen door de Cliënten, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet van Prettig Besparen.

11. Beëindiging Dienstverlening

11.1 Verplichtingen die naar hun aard zijn bedoeld om voort te blijven bestaan na het beëindigen van de Dienstverlening door Prettig Besparen, blijven van toepassing na beëindiging van de Dienstverlening respectievelijk de Overeenkomst.
11.2 Cliënten verklaren zich er mee bekend en akkoord dat beëindiging van de Dienstverlening kan resulteren in verlies van kortingen die door uitgevers, providers of energie maatschappijen aan Cliënt worden verstrekt.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website, software, namen, afbeeldingen of publicaties van Prettig Besparen, blijven gedurende en na afloop van de Dienstverlening c.q. enige Overeenkomst in eigendom van Prettig Besparen of een derde partij van wie Prettig Besparen het recht heeft verkregen om deze rechten te gebruiken.
12.2 Materiaal dat ter beschikking aan Cliënten is gesteld, zal niet door de Cliënten worden gekopieerd, nagemaakt, getoond aan derde, of op andere wijze worden gebruikt anders dan voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

13. Privacy

13.1 Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze Dienstverlening.
13.2 Cliënten van Prettig Besparen hebben ten alle tijden recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. In dat kader kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt deze bereiken door ons te bellen of een bericht te sturen naar info@prettigbesparen.nl

14. Vindplaats en wijzigingen Algemene Voorwaarden

14.1 Prettig Besparen heeft het recht om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  Wijzigingen van de Voorwaarden tussen partijen zijn enkel geldig en bindend indien ze schriftelijk, waaronder door publicatie op de website, bekend zijn gemaakt.
14.2 Indien enige wijziging van de Voorwaarden aantoonbaar in het nadeel van de Cliënten is, heeft een Cliënt het recht om binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging de Dienstverlening schriftelijk op te zeggen.
14.3 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn de Voorwaarden te raadplegen op de website van Prettig Besparen, zie www.prettigbesparen.nl.

15. Toepasselijk recht

15.1 Op deze Voorwaarden en iedere Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Prettig Besparen

Heeft u interesse in onze dienstverlening? Doe een vrijblijvende aanvraag en wij nemen contact op.

Deze Voorwaarden zijn geldig vanaf 4 mei 2018 en vervangen alle voorgaande versies